Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz
 
Tento sbor je tu pro všechny hledající. 
Bohoslužby každou neděli  od 10.00 hodin .. Každou středu od 17.00 hodin - biblická hodina.  Možno si také domluvit  přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování.   Nově: Káva o čtvrté - vždy ve středu od 16.00 hodin.(možno povídat si o různých tématech dle návrhů příchozích)
Přečtěte si Nejzajímavější příběh, který jsem kdy slyšel v rubrice Odjinud

 Úřední hodiny: aktuálně od 15.3. do odvolání - úterý 9.00-12.00 v Husově domě - ČB; pátek 10.00 - 14.00 v J. Hradci a první a třetí čtvrtek v měsíci 10.00 - 12.00 v Besednici.

 Až do odvolání bohoslužby nebudou ani v Husově domě v ČB ani v Husově sboru v JH ani v Besednici. Také jsme pozastavili konání biblických hodin v Husově domě.  Je to vše záležitost nového virového onemocnění. VJ. Hradci jsme to "odpískali" již minulou neděli tj. 15.3., a v Husově domě jsme se sešli v malém hloučku sedmi, abychom se vlastně na nějaký čas rozloučili. Byla však jen bohoslužba slova.  Já pochopitelně budu k dispozici na telefonu (773557979) nebo mailem. Aktuální dění je možno sledovat na těchto stránkách: www.husuvdum.cz 

  Máme dobu postní a  ta je letos zvláštní v tom, že budeme trochu víc na poušti. Hladem trpět nebudeme, ale nebude vadit, když se uskromníme. Půjde to snáze, když vzpomeneme na Ježíše. A můžeme Jej následovat i v tom, že budeme odolávat pokušení - například pokušení jen kritizovat a do všeho vidět.... Kéž se i nás dotkne Ježíšova výzva: Čiňte pokání a věřte evangeliu ....

Na cestu dobou postní postupně zveřejním úryvky z jedné staré křesťanské modlitební knihy poprvé vydané v roce 1708.  Je však stále aktuální: 

Část třetí  Co se týká tvých skutků (pašijový týden)

1) Nedělej nic zlého, je-li v tvé moci a silách tak nečinit.  Střez se dělat v skrytu takové věci, za něž by ses musel před lidmi stydět. Vyhýbej se všem hříchům, nejen veřejným, ale i těm tajným. Jelikož neděláš-li pokání, pak Bůh, který je spravedlivý, vynese všechny tvé skryté hříchy na světlo a postaví ti je před oči. 1  Ko 4,5; Ž 50, 21; 

2) Zejména však vší silou duše odolávej svým opakovaným hříchům nebo takovým hříchům, ke kterým svou povahou tíhneš více než k jiným.  U jednoho je to ctižádost, u druhého touha po penězích, u třetího opilectví, u čtvrtého nemravnost,u pátého pýcha a tak dále. Proti těmto svým silným sklonům a zlým hříchům z nich vyplývajících se musíš vyzbrojit ze všeho nejvíc, aby ses jim ubránil; protože jakmile je jednou překonáš, pak snadněji odoláš i ostatním pokušením. 

3) Nechceš-li být svedenke smilstvu a nemravnosti, pak rychle prchni od takové příležitosti a od takových lidí, kteří by ti dávali podnět, abys do těchto hříchů padl. 

4) Jsi-li ostatními lidmi nebo i vlastními podněty pokoušen, abys ublížil svému bližnímu, pak se zastav a zvaž, jak by se ses cítil, kdyby ti někdo jiný provedl totéž. Nedělej druhým nic, co by sis nepřál, aby ostatní dělali tobě. "Vše, cokoli byste chtěli, aby lidé činili vám, to vy čiňte i jim." Mt 7, 12;

5) To co nenávidíš, druhým nedělej; nechceš-li být urážen, pak neurážej druhé. A naopak, přeješ-li si, aby se kto bě ostatní chovali laskavě, ty sám ostatním prokazuj laskavost.  Chceš být chválen? Chval ostatní. Bude-li správně dbáno těchto pravidel, pak veškerá přestoupení proti první a druhé desce Zákona ustanou.

Část první  Nejprve prověř své myšlenky  (týden od 15. do 22.3.)

1) Ráno se probouzej s myšlenkami obrácenými k Bohu. Pomysli na to, že to může být poslední den tvého života. A když se večer ukládáš ke spánku, zastav se na chvíli, aby sis uvědomil, že je ti neznámo, zda se znovu probudíš na této Zemi, nebo zda tvé příští procitnutí nebude až při vzkříšení k soudu. Z toho důvodu vidíme, že je prospěšné modlit se denně; ráno a večer znovu předstupovat před  Boha na kolenou, vzdávat Mu díky za Jeho ustavičnou péči, za požehnání, kterých se nám dostalo, vyznávat své hříchy i to, v čem jsme nedostáli svým povinnostem a modlit se za odpuštění.

2) Zdržuj se zlých, zbytečných nebo nečistých myšlenek. "Pečlivě střez své srdce." (Přísloví 4;23a) Protože cokoli připustíš ve svých myšlenkách, to se projeví i v tvé řeči, chování a celém způsobu života.

3) Než cokoli začneš, buď obezřetný a dobře rozvaž, jaké následky by  mohlo mít tvé jednání. Ve všem co děláš a co hodláš podnikat, mysli stále na to, zda bys chtěl být v okamžiku této činnosti zastižen a prostřednictvím smrti povolán před Boží soud. Nikdy nepřipusť, abys byl nalezen v jakékoli situaci, v níž bys nemohl věřit nebo doufat ve své spasení. Každý den žij s vědomím, že bys mohl zemřít a objevit se před soudem Kristovým. 

4) Jestliže ti někdo činí bezpráví a ubližuje ti, cvič se v duchu odpouštění a s trpělivostí tu záležitost pomiň. Protože, když se tím trápíš nebo se rozhněváš, zraňuješ tím především sám sebe a děláš pouze to, co chce tvůj odpůrce, a dáváš mu tak zadostiučinění, když vidí, jaké mrzutosti a nepokoj ti to způsobuje. Avšak když tomu, kdo se proti tobě provinil, s trpělivostí odpustíš, Bůh ve svém příhodném čase bude spravedlivě soudit toho, kdo páchá zlo, a tvou nevinu vynese na světlo.

5) Jestliže tě někdo chválí za nějakou tvou ctnost, přijmi to s pokorou, ale sám sebe nechval ani se nechlub, protože tak si počínají hlupáci, kteří dychtí po marné slávě. Ve veškerém své jednání buď čestný, a to ti bude dostatečnou odměnou; pak tě ostatní budou chválit.

6) Nedělej si příliš starosti o to, co dělá někdo jiný, a do toho, co se tě netýká, se nevměšuj.

(týden od 23.3. do 29.3.)

7) V protivenství buď trpělivý a utiš své srdce pod mocnou Boží rukou, mysli především na to, že: za prvé -  je to Bůh , kdo trestá; za druhé - je to pro tvůj užitek; za třetí - Bůh tvé břemeno ulehčí; za čtvrté - On ti dá sílu ho nést; za páté - Bůh tě z utrpení v příhodný čas vysvobodí.

8) Nikdy žádný hřích nepovažuj za malý nebo bezvýznamný, protože každý hřích, přestože  se zdá jakkoli malý, je přestoupením proti Bohu. Malý hřích, který se člověku líbí a rád jej opakuje, může člověka odsoudit, stejně jako velmi závažný hřích. I malá trhlinka, není-li opravena, může za potopit loď.

9) "Neraduj se z pádu tvého nepřítele." (Přísloví 24,17a) Co se jednomu člověku přihodí dnes, může se zítra stát tobě. A ten, kdo se raduje z neštěstí druhého, nezůstane nepotrestán (Přísloví 17,5)

10) Musíš-li učinit důležité rozhodnutí nebo se sám právě nacházíš v takových okolnostech, kdy nevíš, co je nejlepší udělat nebo odpovědět, přemýšlej o té záležitosti alespoň jednu noc. Nebudeš toho litovat.

11) Nikdy nechoď spát bez toho, aniž by ses zamyslel a přezkoumal, jak jsi strávil den, který právě minul, co jsi udělal dobrého nebo zlého, a ihned poznáš, zda jsi využil svůj čas - prchavý, nenávratný čas - tvořivě či ne.


Důležité sdělení:  Od poloviny loňského roku dojíždím také do NO J. Hradec, konám tam bohoslužbu a snažím se o nutné opravy a úpravy na tamní budově. Také k této obci připadá náš kostelík v Příbrazi - i tam již byly dvě bohoslužby a rád bych pokračoval v nich, ale také v konání koncertů a evangelizačních pořadů.  K NO J. Hradec patří také velmi neperspektivní budova v Suchdole nad Lužnicí. Je velmi zanedbaná a budeme muset řešit její prodej či  pronájem. O počátku tohoto roku budu mít také na starosti sbor v Besednici s misijní stanicí ve Velešíně. Snad se podaří obnovit tam život.....  Nyní od ledna budeme vydávat malý zpravodaj pro všechny tyto tři farnosti, protože mám za to, že je důležité, abychom o sobě věděli. A  to jednak o dění v jednotlivých NO, ale také abychom si mohli sdělovat plány a aktivity v budoucnu.                                                                                                K. Filip  Příběh písně Amazing grace - Vzácná milost autora Johna Newtona.

Než se stal John Newton křesťanem, kazatelem a autorem mnohých písní prožil poměrně pestrý život. V jednu dobu byl i kapitánem otrokářské lodi.  A tam při jedné bouři prožil i své první přiblížení se Bohu, když se v úzkosti k němu začal modlit. Ještě nějakou dobu však zůstal kapitánem otrokářské lodi než prožil své úplné obrácení a uvěření v Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. Pak úplně změnil svůj život. Stal se kazatelem a napsal mnoho duchovních písní. Nejznámější z nich Amazing grace známe možná v podání Karla Gotta jako Už z hor zní zvon s vánočním textem.  Ve skutečnosti je to duchovní píseň - spirituál či gospel - jak se to vezme... Je jednou z nejvíce zpívaných křesťanských písní vůbec. Nazpívali ji a zpívají nejslavnější zpěváci v celém světě.V anglickém originále jsem ji poprvé slyšel v podání  Žany Bičevské na koncertě Spirituál kvintetu.. 

Znát milost Tvou, ten vzácný dar, i já hříšný teď smím. Bloudil jsem tmou, jak v bouři prám, teď nový den vidím.

Moci tak žít pár tisíc let, má píseň chval bude dál znít, stejná jak dřív když poprvé, lásce tvé já vzdal jsem svůj dík.

Známe už pád i trápení, blátem cest jít i výhní skal. Tvá milost dál jde před námi, jednou nás doma uvítá.

Znát milost tvou, ten vzácný dar, i já hříšný teď smím.Bloudil jsem tmou, jak v bouři prám, teď nový den vidím.

PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ.. 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET.  a Chelčického domova s.L.

Vždy v úřední hodiny.  

          Neslavné výročí patnáctého března

   Před pár dny jsem se začetl do vzpomínek mého dědy Matěje Filipa na dobu mládí i dobu pozdější, kdy začal hospodařit, přestavoval dům i vychovával s pracovitou manželkou Kateřinou svých pět dětí.  Ta vzpomínka  zahrnovala i smutnou zmínku o dědově mladším bratru Františkovi, který vykrvácel na bojišti první světové války. Sám děda prošel jak italskou tak ruskou frontou...Celý život si pak nesl vzpomínku na krutou podobu války i smutek po svém bratru, který padl v pouhých devatenácti letech. Jeho jméno je uvedeno na pomníčku v naší obci Jivno mezi dalšími  takto zbytečně zahynulými muži. V celé naší republice jsou rozsety podobné pomníky na připomínku těchto tragedií. Odhadem se dnes uvádí na dvě stě tisíc padlých v této válce se zemí českých.

      Je zřejmě vícero důvodů, proč podobné pomníčky  nepřipomínají všechny oběti druhé světové války. Přitom příběhy zahynulých občanů Československa jsou často hroznější i tím, že mezi nimi bylo mnoho žen, dětí a starých lidí. Podle posledních bádání historiků Vojenského ústředního archívu v Praze činí počet obětí  německého nacismu zhruba 343 tisíc osob. Nejsou započteni ti, kteří zemřeli po osvobození na následky útrap okupace.  (Také nejsou započítáni sudetští Němci, kteří padli v řadách německého wermachtu na východní či západní frontě.)  

     Je tomu letos již osmdesát let ode dne patnáctého března, kdy začala zřejmě nejtemnější kapitola našich novodobých dějin. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava bylo obyvatelstvo podrobeno teroru německé okupační správy.  Gestapo ihned na začátku okupace pozatýkalo vedoucí sociální demokraty, komunisty, německé emigranty a veřejně činné antifašisty. Popravy začaly hned po 15.  březnu 1939. Dalším okruhem lidí určeným k likvidaci byli Židé, Romové a česká inteligence. Popravovalo se nejen za odbojovou činnost, ale také například za poslouchání zahraničního rozhlasu. Po vyhlášení stanného práva docházelo k masovému zatýkání a brutalitě, která měla zlomit český národ.  Známe  osud vesnic Lidice, Ležáky či Javoříčko. Mnoho vypálených vesnic se zmasakrovaným obyvatelstvem bylo také na Slovensku. Teror se stal zcela nekontrolovatelný na samém sklonku války. Událo se mnoho masakrů a odhadovaný počet  obětí takzvaných pochodů smrti činí deset tisíc osob.

     Patnáctý březen bychom každý rok měli prožívat v pietní vzpomínce na všechny, kteří během  německé okupace trpěli a zahynuli. A s pocitem vděčnosti k těm, kteří se proti brutálnímu násilí postavili i za cenu oběti vlastního života. Kéž se takové doby už nikdy nebudou opakovat v naší zemi ani jinde ve světě.

                                                                                                                            Karel Filip