Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz

Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin .. Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.

 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin              

SLOVO NA MĚSÍC SRPEN (podle Hesel Jednoty bratrské)                               

"Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými."                                                                          

Apoštol Pavel po svém obrácení prožil mnoho podivuhodných putování, prošel mnoha nebez-pečnými situacemi. Nyní stojí před králem Agripou a i před ním se nebojí svědčit o své víře v Krista a také o Boží ochraně a pomoci jeho věrným. Je dobré i pro nás, abychom viděli zpětně náš život tímto úhlem pohledu. Nezapomínat na Boží dobrodinní, kterých se nám dostalo a vi-dět náš život jako smysluplnou cestu. Díky Kristu se cesta nás lidí nemusí podobat bludnému kruhu. Je  cestou odněkud někam.

PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET. 

Vždy v úřední hodiny.
      CO CHYSTÁME V HUSOVĚ DOMĚ VE DRUHÉ TŘETINĚ ROKU 2017

22. - 24.8. - dětský příměstský tábor - TROSEČNÍCI  aneb Robinsonem v Husově domě.

 Vždy od 9.00 do 14.00 hodin. Příspěvek na režii - 50,- Kč na jeden den. Svačinu s sebou.   Projdeme si některé situace, které prožíval Robinson na svém ostrově formou her, soutěží a nácviku dovedností..   Pro děti od 6 do 12 roků.

10.9. - neděle - bohoslužba - biřmování, křest - slouží bratra biskup Filip Štojdl         10.00 hod.

1.10  - neděle - Díkůvzdání - koncert Evy Henychové                                                 14,30 hod  31.10. - úterý - Den reformace - promítání filmu Luther                                               16.00 hod.