Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz

Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin .. Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.

SLOVO NA ČERVEN  2017

„Boha je třeba více poslouchat nežli lidi." Skutky 8, 29

Bylo by tomu na světě jinak, kdybychom poslouchali především Pána Boha a je-ho zákony a svými životy následovali příklad Božího Syna Ježíše Krista. Aby na světě nebyl chaos, lidská společnost má své uspořádání, více či méně spra-vedlivé. Pro nás křesťany platí, že jsme poslušní - ale jen do té míry, pokud po-slušnost světským úřadům není v rozporu s poslušností vůči Bohu. Jak to rozez-náme? Uvažováním nad Božím slovem a vedením Ducha svatého. Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin                                                                                                                       


PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET. 

Vždy v úřední hodiny.
      CO CHYSTÁME V HUSOVĚ DOMĚ V DRUHÉ TŘETINĚ ROKU 2017

7.5. - neděle - májové nešpory - flétny, zpěv, četba z knihy Štěstí (G.Gilbert)             16.00hod.  9.6. . - pátek - Noc kostelů- saxofony, vokální soubor, Taize, film                                19.30 hod 4.6. - Svatodušní neděle - bohoslužba                                                                        10.00 hod 2.7. - neděle  - Dětský den v Husově domě  - bohoslužba, hry a soutěže                   10.00 hod 

10.9. - neděle - bohoslužba - biřmování, křest - slouží bratra biskup Filip Štojdl         10.00 hod.

1.10  - neděle - Díkůvzdání - koncert Evy Henychové                                                 14,30 hod  31.10. - ůterý - Den reformace - promítání filmu Luther                                               16.00 hod.