Kázání

Kázání v Husově domě v neděli 3.12.2017  Přímluvy:Marie Pražáková (86);  Nemocní a lidé bez domova.

Téma :Co vám říkám, říkám všem...  Izajáš 64,1-9; 1. Kor. 1,3-9; Marek 13,24-37  Dal každému odpovědnost za jeho práci.

Sestry a braři, závěrečná slova z dnešního evangelního čtení jsou: Co vám říkám, říkám všem. Bděte! Pán Ježíš, který hovoří ke svým učedníkům - rozšiřuje platnost svých slov na všechny - na každého člověka. Tedy na každého jednoho z nás. Máme bdít, protože nevíme kdy přijde hodina našeho odchodu z tohoto života a světa... Pán Ježíš ilustruje potřebu našeho bdění příběhem člověka, který je na cestách (to je On sám) a než opustil svůj dům , dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci...  Dal každému odpovědnost za jeho práci.. Je to podobné jako s hřivnama. Každý má odpovědnost za to co může a má konat. Znáte to možná také ze svých zaměstnání... Když nějaký odpovědný pracovník odchází například do důchodu anebo na jiné místo a záleží mu na tom, aby jeho dílo dál dobře pokračovalo a hledá někoho, kdy by to pokračování měl na starost - tak hledá především někoho odpovědného.   A toho navrhne na své místo. S Pánem Ježíšem a s námi je to podobné, ale v něčem odlišné.Totiž všichni jsou zde voláni k odpovědnosti. Respektive všichni budeme k odpovědnosti voláni.            Řekli jsme si již minulou neděli, že Ježíš je ten pravý pastýř, ale zároveň je také soudce . Také je psáno, že před Ním poklekne každé koleno. Ať už je člověk v tomto životě kýmkoli jednou bude nucen před Ježíšem pokleknout. Pokorný věřící člověk ví o milosti Kristově, na kterou se může odvolat, ale to neznamená, že bude žít neodpovědný život. Máme si být vědomi svých obdarování a jimi sloužit svým bližním. Pravdou je, že pak má člověk trochu víc práce, protože na něj ostatní lidé z jeho blízkosti mají snahu více naložit. To pak záleží na naší moudrosti, abychom se nenechali lidmi využívat tam, kde oni sami mají mít odpovědnost za svůj život.

 Jestliže tedy přinášíme dnes evangelium - máme mluvit o obou stranách mince. Ano Ježíš je milující pastýř, který dává život za své ovce. Ale On je také Soudce. A každý člověk má na seb e vzít odpovědnost za svůj život. Jak Ježíš říká: Za svou práci.  A když jsme odpovědní tak na nás často přichází hodně práce. Znám to ze své zkušenosti. Nikdy jsem nebyl vůdčí typ, ale posledních třicet let před důchodem jsem byl ve vedoucích pozicích. Aniž jsem o to usiloval. Pravda nebyly to vedoucí pozice s velkou prestiží a velkým platem. Na druhé; straně si uvědomuji,  že jsem občas na sebe v životě bral i nadbytečně odpovědnost za jiné. Že jsem se více nesnažil jim nechat jejich vlastní odpovědnost. A člověk pak tahá z vody ty, kteří se stále znovu topí a přitom už by dávno měli umět plavat.

Z dnešního slova si zapamatujme alespoň dvě naučení: Pán Ježíš je nejen pastýř, ale On je také soudce a jednou přijde s velikou mocí a slávou. Církev dříve více zdůrazňovala že Ježíš je Soudce. Dnes možná se to přehouplo na druhou stranu a mluví se více o Ježíši jako milujícím pastýři. Platí však vždy obojí. Proto i pro nás platí Ježíšovo: Bděte!

Tím druhým naučením je ta věta: Dal každému odpovědnost za jeho práci.  Máme žít odpovědný život. A k té odpovědnosti vést i ty, kteří jsou nám svěřeni. Jeden muž vždycky říkal své manželce: Jdi do kostela a pomodli se tam za nás za oba. Přátelům říkal: Já do kostela nechodím - manželka tam chodí za nás oba. Jednou v noci se tomu muži zdál sen. Stál se svou manželkou před branou ráje a čekal, až budou vpuštěni dovnitř. Po chvíli se brána otevřela a ozval se hlas, který řekl jeho manželce: "Můžeš vstoupit za oba dva." Žena vešla dovnitř a brána se za ní zavřela. Na muže ten sen tak zapůsobil, že se probudil. Ale jaké pak překvapení čekalo  na manželku,když se před ní v neděli ráno objevil svátečně oblečený se slovy: "Dneska jdu do kostela s tebou."    Kéž bereme tedy na sebe odpovědnost za svůj život za vše co děláme. A kéž to slovo o odpovědnosti za svůj život dokážeme vlídně sdělit i svým blízkým. Amen.Ezechiel 34,11-16; Efezským 1,15-23; Matouš 25, 31-46 

Kázání - neděle 26.11.2017

Sestry a bratři, pastýř a zároveň soudce, tak se jeví předpovězený Mesiáš proroku Ezechielovi. "Sám budu pást ovce své a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit...."

Pán Ježíš mluví o posledním soudu vícekrát. Některé tyto texty jsme si připomněli i o minulých nedělích. Náš dnešní text má navíc velkou přednost v tom, že nabízí cestu jak u Ježíšova soudu obstát.  My často nosíme v srdci své nejbližší a pro ně bychom se někdy mohli tzv. rozkrájet.A to je v pořádku. Zvláštní naši péči potřebují malé a nejmenší děti Ti jsou vpravdě také nepatrní či maličcí, jak je někdy překládáno. "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili." Kdo jsou ale všichni ti nepatrní (maličcí) podle Ježíše? Hladoví, kterým můžeme dát najíst. Tělesně, ale i těm, kterým prokážeme spravedlnost, protože hladoví po spravedlnosti.  Žízniví,jsou ti, kteří opravdu mají tělesnou žízeň, ale jsou to také ti, kteří žízní po pravdě (tedy v posledku po živém Bohu - po Kristu). Ti, co jsou na cestách anebo také nemají domov ... A těch v poslední době přibývá.. Nazí - ti, kteří toho mají málo, kteří strádají nedostatkem - nevychází jim rozpočet..Můžeme jim pomoci, ale nejen penězi, ale i radou, podporou, přímluvou.... Jsou to nemocní - často v úzkosti, kteří potřebují útěchu, naši návštěvu i blízkost. Sem patří i duševně zranění, ti všichni potřebují naši návštěvu.  Není dnes tak jednoduché navštívit někoho ve vězení - vlastně ani pro faráře, ale i my všichni se s něčím takovým můžeme setkat - protože vězením může být například pro vozíčkáře i jeho byt, pro nevidomého jeho nevidomost, pro neslyšícího jeho horší schopnost komunikace atd.. Proto vězme, že nemusíme po těch "maličkých a nepatrných" pátrat - jsou totiž všude kolem nás, potkáváme je aniž si to uvědomujeme. A nejkrásnější je, že v každém z nich můžeme potkat Krista. 

Budeme teď desátého prosince uvádět v našem sboru zdramatizovanou  povídku L.N.Tolstého Martinovy vánoce. Švec Martin žije sám ve svém sklepním bytě (zemlance) a po životních neštěstích (ztráta ženy a dětí) našel na radu moudrého starce útěchu v četbě bible a modlitbě. A jednoho dne když četl příběh o pohoštění nepohoštění Ježíše u farizeje, uslyšel hlas: "Zítra k tobě přijdu!" A tak celý den při své práci vyhlížel vzácného hosta - Krista. Mezitím nasytil, napojil, ošatil i obdaroval penězi i dobrým slovem několik lidí,kteří přišli k jeho obydlí.  Když pak večer přemýšlel nad Písmem, jak to,že k němu Pán nepřišel,zrak mu padl na text právě ten dnešní z Matoušova evangelia: "Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem na cestách a ujali jste se mě. O kousek níž našel.: " To co jste učinili nej-menšímu z mých bratří,učinili jste mně."

A tak Martin poznal, že k němu toho dne opravdu přišel Spasitel a on že ho dobře pohostil.                                                                                                                                                    Amen

Kázání při bohoslužbě v HD 19.11. 2017

Kázání 19.11. Milí přátelé, sestry a bratři, Hospodář přichází a rozděluje hřivny. Klidně můžeme říci TALENTY. Neboť české slovo talent je odvozeno z řeckého slova talanton , což se česky překládá jako hřivna.  Byla to původně jednotka hmotnosti a zřejmě stříbra.   Nedostávají všichni stejně, tak dokonalý svět Bůh stvořit nemohl, protože už by to nebyl svět svobodných bytostí,ale nějakých loutek.  Takže ani tak v posledku nejde o to, kolik a jakých talentů člověk dostal, ale o to, co s nimi udělá. Jestli je využije a to k dobrému sobě a svým bližním a tím i k Boží chvále, anebo je zakope. Ten obraz zakopání koresponduje i s obrazem tmy a světla u apoštola Pavla. Když zakopeme své talenty - zůstanou ve tmě a náš život v podstatě také.. Vy však jste synové světla a synové dne.  Tak to říká  apoštol Pavel. a to je slovo, které nás má povzbudit..   Ti kdo  jsou si vědomi svých obdarování, tedy svých talentů - ti přemýšlejí jak své nadání využít - využít však svůj talent jen pro svůj osobní prospěch  je jen první krok k jejich využití, následovat má krok další a totiž podělit se o své obdarování s jinými lidmi. Náš první patriarcha Karel Farský  říkával: Kdo žije jen sám sobě, ten jakoby vlastně ani nežil.  Naše obdarování, naše talenty jsou pro křesťany k  dvojího druhu. Ty první jsou ty, které jsou jakoby přirozené, má je každý člověk a rozeznává je časem on i jeho okolí. Pak je může realizovat: hudební, výtvarný, sportovní, literární , obchodní, řemeslný a mnoho a mnoho všelijakých talentů...Je dobře a podle Božího plánu, aby je člověk využil a jak jsme řekli i s tím přesahem, že slouží tím využitím svým bližním. Ale také Bohu - Bach často věnoval svá díla přímo Bohu...A vidíme, že někdo udělá z mála hodně a někdo z hodně talentu vyzíská málo...(Příklad.Helena Kellerová.)Kromě tzv. přirozeného talentu,  každý křesťan měl by rozeznat svůj talent další - totiž jak se stát platným údem křesťanského společenství - tedy Kristova těla. V listu apoštola Pavla Efezským čteme: ...a toto jsou jeho dary.: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky,  jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za učitele a pastýře, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla. ... abychom dorostli zralého lidství...měřeno mírou Kristovy plnosti.  Každý věřící křesťan je tedy údem Kristova těla, ale zároveň žádný úd v něm si nemá nárokovat výsadní postavení - to také víme od apoštola Pavla...To platí v každé církvi, i když občas je zdůrazňován rozdíl mezi postavením kněze a laika...Když však domýšlíme toto Pavlovo připodobnění - tak pro to nenajdeme žádný základ a oddůvodnění...Každý křesťan je tedy volán k účasti na těle Kristově. Nejen při Večeři Páně, ale prakticky svým vlastním životem. Najít v těle Kristově své místo.  Proslulý obraz  od Hanse Memlinga v severoněmeckém Lubecku , který naštěstí nezničil velký požár  při bombardování ve velikonočním týdnu 1942, kdy jej zachránil nějaký neznámý voják ještě se svými přáteli. Na tom obrazu je zvláštní, že představuje ukřižování Ježíše Krista.  a je zaplněn mnoha postavami , žoldnéři, zvědavci , klečící ženy , někdo z apoštolů...Ale přímo pod křížem je volné místo, jakoby malíř chtěl položit otázku" Co myslíš, kdo se má na to volné místo pod křížem postavit?  Amen

Sledujte nás na


Kázání při bohoslužbě v HD 20.8.2017  Dům modlitby pro národy

Texty: Izajáš 56, 1. 6+-7;  Římanům 11, 1-2a. 29-32;  Mat. 15, 21-28  Písně: 101 ; 311; 183;   Přímluvy: Alena Staňková /59/; Milena Zborníková (74); Pavel Vítovec (66); Romana Šírová (29)  Michal Dub /22/; Ilona Kinkorová ( 71/; David Beneš (23);  nemocní

Sestry a bratři, Izrael byl (je) Bohem vyvolený národ. Toto vyvolení má své místo v Božím plánu .. Tento Boží plán však směřuje k uzdravení a záchraně celého světa – lidí ze všech národů jak to předpověděl Izajáš. Ježíš v evangeliu jakoby ještě byl poplatný  židovskému pojetí spásy hlavně pro vyvolený lid.  A přeci víme, že právě skrze křesťanství a víru v Krista se zvěst o spáse rozšířila do všech končin světa s tím, že se vztahuje na každého člověka na Zemi. Když sledujeme v Bibli celý příběh lidstva, tak rozeznáváme jednotlivé etapy tohoto Božího plánu a to jak na sebe navazují. A vidíme, že Ježíš není bořitel starých pořádků, On jen vše mění a činí nové…. Ježíš, který plní vůli Otcovu, staví nový svět na základech toho starého. Připomíná mi to přestavbu Domečku v Trhových Svinech, která započala před bezmála sedmnácti léty. Původně jsme měli v plánu udělat jen malé podkrovní místnosti na půdě starého domečku., ale pan architekt navrhl přistavět celé patro a zdůvodnil to.  Předpokládalo to více než dvojnásobné náklady, ale odhodlali jsme se.. A pak, když už přestavba započala, museli jsme ubourávat některé nepevné zdi, místy až k základům respektive k soklu. Raději jsem tehdy udělal sondu jak hluboké jsou základy a když jsem zjistil že místy  jen 40 – 50 cm, tak jsem se vyděsil a přivolal statika. Ten vše prozkoumal a pak mě však uklidnil: Ty základy jsou zakopány v pískovcovém podloží a to je v podstatě skála. A tak jsme mohli začít stavět.  Základy křesťanství jsou také položeny na skále a jsou to ty samé základy jako má židovství… Křesťanství mělo na čem stavět a to Ježíš respektoval, když říkal, že byl poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jeho postoj se nám může zdát trochu tvrdý, ale ve skutečnosti On jen připravoval ten starý dům k přestavbě. Nechtěl jej zbořit a začít na zelené louce. Základy zůstaly stejné a to co bylo nosné z té minulé stavby , zůstalo i v novostavbě. Ježíš věděl, že po Jeho odchodu se začne evangelium šířit do celého světa, věděl také, že všechno má svůj čas.  Proto zpočátku nereaguje na ženiny prosby. Až když učedníci otráveně říkají: „Zbav se té ženy, vždyť z a námi křičí“ tak reaguje tím, že se ženou začne hovořit. Už to nebylo v jeho době obvyklé.  A pak to dopadne tak, že žena se nedá odbýt jeho zdánlivou příkrostí a stane se to co už tolikrát předtím a poté – Ježíš uzdravuje její dceru a chválí ženu za její velkou víru.  On zná Boží plán a jeho načasování : nejprve vyvolený národ a pak celý svět…Jako už tolikrát – Ježíš ví co je to výjimka z pravidla. To je to, čím po celou dobu svého působení zlobil zákoníky a farizeje. Ví co to je odstranění tvrdosti zákona . (Finanční úřad a moje zkušenost z dvojnásobného zdanění).. (Spory o amnestii presidenta republiky). Byla by škoda, kdyby vymizela tato možnost odstranění možného pochybení soudů. Je to nakonec odpovědnost presidenta republiky.

Ve vztahu k židovskému národu se občas ocitáme ve dvou krajnostech. Buď jsme jako křesťané příliš kritičtí a v dějinách z toho vzniklo mnoho zla a utrpení. Není ale správné tento národ vyvyšovat nad jiné. Ještě jedna věc mě v Izajášově proroctví zaujala: Totiž, že mluví o posledním čase a mluví stále o národech. To je to, co bychom si měli my křesťané stále uvědomovat, totiž, že kdykoli když se vBibli mluví o tzv. nadnárodních celcích - říších (svazech či uniích chcete-li) – tak o vždycky špatně dopadne.Vzpomeňme jen na Babylon nebo říše perskou či římskou a také na Zjevení Janovo…

Pro náš život je dobré vědět, že všechno má svůj čas. A také, že máme umět udělat výjimku z pravidla. Když na nás někdo naléhá s žádostí o pomoc – zastavme se a vyslechněme jej – jako to udělal Ježíš. Amen.

Kázání 9.7.2017    Bohoslužba k uctění památky MJH  Téma: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?      Písně: 20; 62 – NZ; 164;   Přímluvy:  za úctu k tradicím lidu této země,  za sestry a bratry – Hana Bubleová (63); Marcela Kociánová (65); Marie Kubešová (79)  Oznámení: v úterý dvě přípravky k biřmování (Karel a Martin) ve středu setkání biřmovanců při zpěvu a při táboráku.… v 18.00 hodin. V neděli bohoslužba od 10.00 hodin.

Sestry a bratři, americký písničkář Bob Dylan napsal kdysi píseň S Bohem na naší straně. Myslel jsem původně, že je to  myšleno vážně, jako že si tehdejší písničkové  protestní hnutí přivlastňuje Boha. A bylo mi to divné. To by ale nebyl Bob Dylan, aby to nebylo jinak. Bylo to myšleno jako kritika všech, kteří si právě Boha a jeho přízeň přivlastňují a přitom dokážou vyhlazovat indiány nebo rozpoutávat ničivé války nebo vytvářet obraz nepřítele, protože my máme přeci Boha na své straně…. Jak to ale myslel apoštol Pavel, když napsal Římanům: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Právě naopak. Bůh je v jeho učení na straně pronásledovaných a vystavených nebezpečí, hladu a bídě pro Krista.  Tenkrát se to týkalo prvních křesťanů. A my jsme četli v evangeliu, že to Pán Ježíš předpovídal a svým učedníkům sděloval, ale ne proto, aby je vyděsil, ale proto, aby s tím počítali a byli připraveni obstát. Pán Ježíš tu nemluví jen o okolním světě, který s křesťanstvím často bojuje jako to bylo ve starém pohanském Římě nebo v době komunismu… On  říká: Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat…. To znamená, že takové pronásledování věrných Kristových učedníků může nastat i uprostřed |Božího lidu.  Když si dnes připomínáme světlou památku Mistra Jana Husa, tak zároveň vzpomeňme všechny, kteří chtěli pouze být věrnými učedníky a přitom byli pronásledováni, týráni i zabíjeni za přispění církevních představitelů.  Vyvolává to dodnes pohoršení světa, ale my víme z Božího slova, že i toto se muselo stát – toto Pán Ježíš předpověděl. Neboť ten Zlý může proklouznout i do míst takzvaně kostelních, když mu dáme prostor. A ten prostor mu církev dá vždy, když se její představitelé začnou opájet mocí a bohatstvím.  Ano Bůh je na naší straně. Ale jenom pokud mu zůstaneme věrni. Tak jako Mistr Jan.

Jan Hus nebyl žádným hrdinou z pohádek. Jen bral vážně Boží slovo. A nechtěl  dělat nic proti svému přesvědčení. I u něj se vyplnilo Ježíšovo doporučení, abychom si nedělali starosti, když nás obžalují, jak a co budeme mluvit. Stejně jako později Martin Luther našel Hus ta správná slova, která zůstala stále živá a to nejen před koncilem, ale také v největší nouzi v těžkém žaláři , kde psal své listy do Čech. Ta slova promlouvají i dnes po více než šesti stech letech. Přečtěme si alespoň část z jeho listu Všem věrným Čechům..(citace)…….