Kázání 2022

Kázání 2.1. téma vánoční evangelium podle Jana A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Písně|: 231; 210; vzpomínka na Václava Volfa.. - hudba; Modlitba 1.1.


Sestry a bratři, včera jsme mluvili při bohoslužbě v Besednici o významu jména Ježíš – totiž „Bůh zachraňuje.“ Neboť vždy na Nový rok – v první den roku, který má v křesťanském kalendáři jméno Ježíš si připomínáme den, kdy Ježíši bylo při obřízce toto jméno dáno. Slyšeli jsme dnes, že ti kteří toto jméno přijali a přijmou se stanou Božími dětmi. Nejprve se tedy Bůh o Vánocích narodí jako člověk.. A pak lidé skrze toho člověka Ježíše jehož jméno znamená „Bůh zachraňuje“ se mohou stát Božími dětmi. Dvojí zázračné události. Často nám lidem nepochopitelné. Vždyť už zákoník Nikodém , který přišel za Ježíšem v noci (tedy člověk vzdělaný) se ptal jak by se mohl člověk znovu narodit. A přece takový je Boží plán s námi lidmi. Když uplynulo hodně lidských dějin tak naplnil se čas a přišel na svět Ježíš – Boží syn. To proto abychom skrze Jeho jméno – tedy skrze víru v Něj - mohli nabýt podíl na Jeho synovství – stát se Božími dětmi.

Dále jsme dnes četli: Z Jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni – milostí za milostí.. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše , milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. I to je součást Božího plánu. Nejprve zákon na kamenných deskách – tedy psaný, pak zákon v lidských srdcích – dobrovolně přijatý z vděčnosti za Boží milost. Všichni asi známe píseň Amazing grace Vzácná milost. V českém podání Karla Gotta se nazývá Už z hor zní zvon. V původní versi jsou slova té písně jiná nežli je známe v té vánoční versi.. Zkusím přiblížit alespoň první tři sloky z originálu: 1) Vzácná milost , jak sladce mi zní; vždyť zachránila můj bídný vrak; byl jsem ztracen, nyní jsem nalezen, byl jsem slepý ale teď vidím.. 2) Byla to milost, která naučila mé srdce bázni, a byla to milost, která mé obavy rozptýlila; Jak drahá se mi ta milost vyjevila, v hodinu v níž jsem uvěřil. 3) Přes mnoho nebezpečí, dřiny a nástrah jsem již přešel; Byla to milost, která mě ochránila a milost dovede mě domů. Autor této písně John Newton prožil velmi bouřlivý život v mládí. Když mu zemřela v dětství jeho zbožná matka stal se námořníkem a vedl nezřízený a nebezpečný život. Podílel se na obchodu s otroky v Africe a dokonce se sám do otroctví dostal. Byl nakonec i kapitánem otrokářské lodi, která vozila otroky do Severní Ameriky. Při jedné plavbě roku 1748 prožil strašlivou bouři, která zapůsobila jako první impuls jeho obrácení k víře, kterou mu vštěpovala matka. Opustil brzy poté dosavadní život, stal se kaplanem a později i farářem anglikánské církve. Jeho farníci byli převážně prostí lidé tkalci, zemědělci, pracovníci sladoven a řemeslníci a on se snažil jim předávat zvěst evangelia pokud možno srozumitelnou a jednoduchou formou. Nejprve pro děti v nedělní škole, ale později i pro dospělé věřící započal skládat písně ilustrující kázání na biblický text. Vznikly tak stovky písní a jednou z nich je právě píseň Amazing Grace – Vzácná milost. \Zřejmě nejhranější píseň na světě vůbec. Nahrávek jen v USA je více než tři tisíce. A v průběhu jednoho roku se prý hraje až desetimilionkrát v podání různých umělců. John Newton ji vytvořil po Vánocích roku 1772 jako přílohu k novoročnímu kázání takže včera prvního ledna to bylo 249 let kdy poprvé zazněla a za rok 1.1. uplyne 250 let od prvního provedení. A tak vzhledem k tomu , že tato píseň vznikala v čase vánočním, tak už mi připadá i ta vánoční verse Karla Gotta příhodná. Vždyť ta Boží milost v Ježíši Kristu se nejprve projevila právě ve zrození Ježíše jako bezbranného dítěte do betlémské stáje či jeskyně. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu jakou má od Otce jednorozený Syn plný milosti a pravdy. Kéž my i v čase po vánočním dál slyšíme hlas andělů nad betlémskou jeskyní: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. A právě to je ta vzácná milost. AMEN