Kázání v Husově sboru v neděli 14.8. 2016

Písně: 111 a 166 Modlitba 28.3. str. 72, Tužby za mír ve světě, modlitba za jubilanty....

Milí přátelé, sestry a bratři,

Pán Ježíš mluví v dnešním evangeliu to, co bychom možná od Něj nečekali........Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Napadne nás určitě jak se to srovnává s Ježíšem jako dárcem pokoje. Pokoj svůj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět , vám dávám.“ říká také Pán Ježíš v evangeliu.... Jak často také říká: Pokoj vám.

Jak to tedy je? Věřím, že Pán Ježíš je opravdu dárcem pokoje pro všechny, kteří jej následují. Zároveň ale právě svým následováním Ježíše se křesťané natolik vzdalují okolnímu světu, že nastává oddělení – tedy i rozdělení. Představme si to na příkladu, že jde skupina lidí jedním směrem a to jsou křesťané a jiné skupiny kráčejí jinými nejrůznějšími směry. Když pak se někdo rozhodne připojit se ke křesťanům a následovat Ježíše Krista, není možné aby neopustil stávající svou skupinu, i když k ní patří jeho blízcí.... To však neznamená, že se pak nesnaží tyto blízké zvát ke Kristu.. Obecně se dá říci, že jako věřící v Krista se stávám novým člověkem – neříkám, že přes noc. Proto mi vyhovuje ten obraz obrácení jako obrácení svého životného směřování a následování Krista... V tom případě musí nutně nastat rozdělení i v rodinách. Nadále však může věřící člověk mít své blízké rád a dokonce je pro ně mnohem větší zárukou než před obrácením, že se k nim bude chovat lépe a s láskou.... Pán Ježíš chce hlavně poukázat na to, že obrácení ke křesťanství nemůže být polovičaté...

Polovičatá nebyla ani víra Božích svědků, kteří předcházeli Kristův příchod na svět... I oni podstupovali mnohá utrpení a osvědčili opravdovost své víry, tak to pak bylo i za doby prvních křesťanů a je tak tomu až dodnes... O tom mluví apoštol Pavel, …: „Protož i my obklopeni takovým zástupem svědků (kraličtí mají oblakem svědků), odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.“ Apoštol používá obraz už ne chodce, ale běžce, aby zdůraznil to napětí a důležitost našeho života. Proto také mluví o cíli. Neplatí tedy jen, že „i cesta může být cíl“ jak je tomu v jedné písničce... Křesťané mají před sebou cíl a tím je Boží království a věčný život s Kristem. S tím Kristem, který vede naši víru od počátku až do cíle.. Naše cesta – náš běh – to je vždy následování Krista. Potom teprve najdeme motivaci odhodit všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí.... To je také příčinou onoho rozdělení o němž Ježíš mluví. Vždyť s lidmi, kteří Krista nenásledují, nemůžeme kráčet. Můžeme je však milovat, můžeme jim činit dobré věci a můžeme se za ně modlit.

Starozákonní prorok Jeremjáš mluví o nepravých prorocích a proti jejich snům staví pravé Boží slovo, které je „jako oheň, jako kladivo tříštící skálu....“ O ohni, který přišel uvrhnout na zem, mluví také Ježíš. A také o tom jak si přeje, aby už vzňal.... Tím ohněm je jeho evangelium, tím ohněm je i Duch svatý.... Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná....“ Tím křtem zřejmě myslí Pán Ježíš svou vykupitelskou oběť svou smrt na kříži... Cítí úzkost, ale zároveň touží po tom ohni, který skrze Jeho oběť přijde na zem, aby ji pročistil a znovu posvětil...

To co nám tedy přináší dnešní slovo je požadavek na opravdovost naší křesťanské víry. Naše křesťanství nemůže být polovičaté. Náš život změnil svůj směr – následujeme Pána Ježíše a nemůžeme jej zároveň následovat a zároveň zůstat tam, kde jsme byli předtím. To by bylo stejné jako v podobenství o službě dvěma pánům. (Nelze sloužit Bohu i mamonu) Stejně tak nejde následovat Krista a neoopustit svůj starý život...

Pán Ježíš nepřišel dát pokoj zemi. To není možné, protože když jej část lidí bude následovat a část lidí jej odmítne, nastane rozdělení. Pán Ježíš však přišel dát pokoj srdcím těch, kteří jej následují. A tak i pro nás platí jeho zaslíbení . „Pokoj svůj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět , vám dávám.“ Amen.