Kázání v neděli 17.4.

Texty: Skutky 9, 36-43; Zjevení 7, 9-17; Jan 10, 22-30; Písně: 19, 189, 191; 32 –NZ

Modlitba: 26/3 str. 71; Hlavní témata – Ježíš jako pastýř, Bůh setře každou slzu z očí…. Přímluvné modlitby: za všechny trpící nespravedlností, válkou, násilím a psychickým strádáním….. Oznámení: v úterý příprava na křest od 15.00 hodin a od 16.00 modlitební chvíle

Milé sestry a milí bratři, Pán Ježíš říká o svých ovcích tedy o svých věrných, že nezahynou na věky a nikdo je z jeho rukou nevyrve…. Kdo je věrný? Ten kdo i přes svou hříšnost se drží Pána Boha a svého Pána Ježíše Krista…Příběh Antonína Dvořáka a libretisty Rusalky Jaroslava Kvapila… Ježíšovo zaslíbení mluví o ovcích, které slyší jeho hlas a jdou za ním. On jim dává věčný život, nezahynou na věky a nikdo je nevyrve z jeho rukou. A ve Zjevení Janově čteme zaslíbení pro všechny věrné Kristovy učedníky především pak pro ty, kteří prošli velkým soužením. Oni vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Je to zvláštní a krásný obraz – vybílit své roucho v krvi Beránkově . Někdy si říkáme, jak my křesťané přese všechno své usilování zůstáváme hříšníky. Musíme spoléhat na Boží milost, že před setkáním s Ním nás on sám očistí. Nemyslím tím tzv. očistec,i když v tomto významu by svůj smysl mohl mít – jen je to spíše Boží milost, co člověka učiní čistým. Je ještě jeden způsob a tím je přestálé utrpení. Věřím, že takto jsou očištěni i lidé, kteří nespravedlivě trpí – a že mohou dostat pak šanci přiznat se k Pánu Ježíši Kristu. Boží milost je mnohem větší a neočekávanější nežli ta naše – Příběh F. Lizsta a jeho „žákyně“..

K lidskému životu patří utrpení, ale patří k němu i radost. Utrpení jako možnost přiblížení se k Bohu. Jestliže se radujeme tak je to náznak radosti v Božím království, kde není ani vina, ani pláč a ani smrt.

Máme Kristovo zaslíbení, že ovce, které slyší Jeho hlas a jdou za ním, dostanou věčný život a nikdo už mu je nevezme. Jeho ovce, to jsou všichni upřímní křesťané….

- Tabita z Joppe – pláč nad věrnou služebnicí Boží – Ježíš by ji označil za jednu „z mých ovcí“ Petr prokázal moc Ducha svatého, která mu byla dána. Pán Ježíš mluví o svých věrných jako o těch, kteří nezahynou na věky a jako o těch, které z jeho ruky nikdo nevyrve. Pro nás křesťany je tedy důležité zůstávat věrnými.. Příběh o věrnosti Antonína Dvořáka…..(Rusalka, Kvapil..)

- Bůh sám je věrný a proto chce, abychom my také byli věrní… Bůh nás předchází ve své věrnosti a jeho věrnost je nad očekávání. Je věrný, i když my jsme nevěrní…. Príběh o „žákyni“ Ference Liszta….

- Zde ve světě se utrpení nevyhýbá ani věrným křesťanům… Náš vztah k utrpení – umět se radovat i snášet utrpení a zármutek – víme, že žijeme ve světě, kde máme trápení. Pán Ježíš to vlastně řekl : Ve světě máte trápení, ale nebojte se, já jsem přemohl svět….

- Jestliže tedy máme důvod k radosti – radujme se , neboť to je příslib radosti věčné..

- V utrpení pak máme osvědčit svou trpělivost a zušlechtit svou povahu – říká se, že někdo má očistec zde na zemi… (jak je to vlastně s očistcem?)

- A |Bůh jim setře každou slzu z očí. To je zaslíbení nás křesťanů. (Islám slibuje kdo ví co …nevím zda také něco slibuje ženám?? Kristus slibuje zvláštní věc: Sám Bůh osobně setře nám každou slzu z očí. A smrt tam nebude, ani žádné zlo.

- Sám Beránek bude své věrné pást a povede je k pramenům vod života….