O nás

Historie čtyřdvorského sboru

(stručný výběr z dokumentů)                                 

 

Roku 1933 založen zvláštní fond pro postavení nové sborové budovy ve Čtyřech Dvorech:

na podnět místního výboru Církve československé (MV CČS)se souhlasem Rady starších sboru v Českých Budějovicích.

O tomto fondu máme první dochovaný písemný doklad podepsaný předsedou MV, br. Rudol-fem Ruškou.(církevní obec se ve Čtyřech Dvorech jistě scházela už dříve, ale nemáme k dis-pozici starší zápisy).

 

V letech 1935-1941 probíhala další jednání MV CČS (od začátku nacistické okupace v r. 1939 nesla naše církev vnucený název Církev českomoravská CČM) ve Čtyřech Dvorech o přípravě stavby.

Plán stále nemohl být realizován:kvůli přetrvávajícím ekonomickém potížím sboru v důsledku změn po Mnichovu (vyhlášení tzv. II. republiky) zejména pak v důsledku okupace zločineckými nacistickými hordami - v v té době neměl vlastní sborovou budovu ani Husinec!

 

Ještě i po II. světové válce se sborová obec ve Čtyřech Dvorech scházela v nevyhovujících náhradních prostorách...

 

Roku 1950 byl získán sborový dům; ale nemohl být hned upraven; navíc nebylo možné ihned přestěhovat dosavadní nájemníky, kteří do té doby v domě žili, do náhradních bytů. Pro boho-služebné účely se v té době užívala horní místnost. Roku 1951 byly zahájeny adaptace domu (7. září 1951 stanoven plán úprav pro rok 1952 a následující období).

Problémy s fungováním sboru ovšem přetrvávaly i nadále:

-         už v počátečním období (r. 1952-1953) zaujali bývalí nájemníci ke stěhování velmi odmítavý postoj

-         u většiny nájemníků to ale platilo i po roce 1953

  Přesto ale sbor fungoval od roku 1953 celkem pravidelně:

Slavnostní otevření Husova domu proběhlo 4. října 1953

Slavnostní bohoslužbu od 8.00 hod. sloužil br. biskup Arnošt Šimšík (farářem sboru byl v té době br. Otakar Král)

Dům s modlitebnou  přijal nový název: Husův dům, stále ale byla modlitebna umístěna v horním poschodí domu.

 

K vývoji sboru v letech 1954 - 1968:

v k r. 1954 máme doložen doklad (signovaný kazatelkou Věrou Petříkovou), že stěhování nájemníků blokovala především bytová komise Jihočeského národního výboru (JNV), ale do jisté míry i poměrně pomalá reakce Okrskové rady CČS na aktuální situaci.

Ještě v květnu 1954 byla farní kancelář umístěna na tehdejší Masarykově třídě v čp. 91

 v temné, nevětrané a studené místnosti s betonovou podlahou (dnes se dům nachází vedle restaurace U Flíčků  -   v té době se jako Husova třída označoval uliční úsek od Mariánského náměstí k Dlouhému mostu) a jako Masarykova třída se označoval úsek od Dlouhého mostu ve směru na Plzeň. Problémy se stěhováním nájemníků v jednotlivých případech přetrvávaly až do počátku roku 1968.

 

Změny v roce 1968 a v letech následných (v obd. tzv. obrodného procesu a pokusu vytvoření modelu socialismu s lidskou tváří).

Také činnost sboru ovlivnil obrodný proces (od prosince 1967 do podzimu 1970) a aktivity členů sboru i mládeže (zejména studentské) přetrvávaly i po vpádu vojsk SSSR a Varšavské smlouvy  po následném zavedení okupačního režimu v tehdejší ČSSR. 

 Dne 15. prosince 1968 v 8.00 byla konečně otevřena nová modlitebna v dolní místnosti, která slouží jako modlitebna dodnes. Slavnostní bohoslužbou posloužil br. Jaroslav Fialka, biskup CČS.

V té době již byl zde ordinován br. farář Dušan Pavlík (nar. 1928) Tento farář Čsl. církve  byl r 1970 jihočeským krajským výborem KSČ zařazen na seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů /tzv./ pravice; dostupné z http://www.totalita.cz/seznamy/exp_prav_smernice_seznam_03.pdf)

 

Navzdory všem politickým změnám probíhal život náboženské obce Čtyři Dvory plynule v dobách tzv. normalizace i po listopadovém převratu r. 1989  až do 2. října 2011, kdy zde proběhly poslední bohoslužby.

V té době již byla péčí br. faráře Chmelíčka renovována modlitebna v dolní místnosti.

Tehdejší (místní) br. farář Chmelíček byl na jaře 2011 jmenován správcem sboru na Palackého náměstí v Českých Budějovicích (místo ses. farářky Majerové)a život sboru ve Čtyřech Dvo-rech tak dočasně utichl.

 

K obnovení náboženského života došlo v polovině dubna 2015, kdy do sboru jako kazatel (jáhen) nastoupil br. Karel Filip. Obnovily se pravidelné nedělní bohoslužby a začaly se pořádat i úterní bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně (1x měsíčně),kterými posloužili kněží z jiných obcí,( např. bratr biskup ThDr. Filip  Štojdl, br. farář Mgr.František Tichý, br. ThDr. Petr Šandera, br. Lubomír Chmelíček, br. Mgr. Lubomír Zíta.

Sestra Ludmila Šimonová sloužila již dvakrát bohoslužbu s Večeří Páně také při slavnostních nedělních bohoslužbách.

Začala se rozvíjet rozsáhlá osvětová a kulturní, zejména duchovní činnost a výchovná i vzdělávací soustava „programových akcí“, kterou postupně koordinuje br. farář Filip (v místnosti stávající modlitebny) i od podzimu 2015 probíhají v místnostech Husova domu rozsáhlé úpravy od roku 2016 probíhá kultivace zahrady i přilehlých prostor. 29. května 2015 proběhla ve sboru Husova domu ve Čtyřech Dvorech poprvé Noc kostelů

(za účasti cca 40 osob).

Pravidelné bohoslužby zde nyní probíhají bez přerušení: v neděli jako bohoslužby slova

a v některá úterý jako bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně.       

                                                                                             (vypracoval Zbyněk Holub)

 

Od adventního času 2016, kdy přijal bratr Karel Filip kněžské svěcení od bratra biskupa Filipa v Mirovicích, máme i my možnost v našem sboru prožívat každou neděli bohoslužbu s Večeří Páně.  Každou středu pak se scházíme k biblické hodině.