Fotogalerie

  sbírka pro Magdu  :   https://www.znesnaze21.cz/…gdu 

19.5.2024 Oslava narozenin Ludmily Dominové a Hanky Jakubcové, na klavír zahráli čtyřručně BcA.Hana Bubleová a František Kočí

12.5.2024 - májové zastavení ke Dni matek – varhanní aj. koncert 

Poděkování všem matkám.

Jmenovitě Standa Vrchotický poděkoval emeritní farářce naší církve MUDr. Anně Čermínové písní "Mezi hvězdami"

Hudební trio: zpěv Ludmila Šimonová - farářka CČSH s manželem Lubomírem a Standa Vrchotický. 

Marek Buble saxofon

Žákyně ze ZUŠ z hudební třídy BcA.Hany Bubleové  

Čtení básní sestra Hana Bubleová a sestra Anna Čermínová. Bratr farář Karel Filip - závěrečná děkovná modlitba


7.5. Varhanní koncert - Májové nešpory, skladby J. S. Bacha, na varhany zahrály studentka ZUŠ B.Jeremiáše Sofie Zassiedko s paní učitelkou MgA. Ludmilou Dvořákovou, slovem božím posloužil bratr farář Karel Filip a bratr Pavel Bandauer

1.5.2024 

Trhové Sviny kněžské svěcení 

Marie Heřmanové


27.4.2024 Besednice

7.4.2024 HD, První přijímání Večeře Páně, František a Jindřich Kočí

28.3.2024 

Zelený čtvrtek 

biblická večeře 

vede sestra Anna Čermínová

27.3.2024 -  pašijové pásmo písní – Slávek Klecandr  

Obřad loučení s bratrem Rostislavem Tauerem – Kolumbarium v Libniči – ULOŽENÍ URNY

Pondělí 18.3. 2024 v 11.00 hodin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvodní  píseň – Kdož jste Boží bojovníci)  s varhanami

Úvodní pozdrav:  (bratr Nečil): Tuto službu konáme ve jménu Otce, (+) Syna i Ducha svatého.

Rčení:  (bratr Filip)

Bůh je Bohem,jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z temnot smrti.  (Ž 68)

 

Modlitba: (sestra Kunstová – možno použít jinou z  metodistického obřadu)

Pane, který vládneš nad minulostí, přítomností i budoucností. V této chvíli  vyznáváme, že všichni jsme stvořeni z prachu země a v prach se zase obrátíme. Nad popelem, který nám tu zbyl po blízkém a drahém člověku, tě prosíme: smiluj se nad námi a potěš nás svým slovem. V Kristu Ježíši jsi s námi i na cestě údolím stínů smrti a vedeš nás k světlu života. Patříme ti, ať žijeme  nebo umíráme. Tobě nepřestal náležet ani náš bratr Rosťa. Tys byl jeho Bohem a zůstáváš jeho Bohem až na věky.  Podle zaslíbení:“ Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“  AMEN

 

Evangelium Jan 6, 37 bratr Filip Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně, a nikoho, kdo ke mně přichází, jistě neodmítnu. 

 

Vzpomínka za CČSH – Karel Filip

Bratra Rosťu znám už dlouhá léta, poprvé jsem jej poznal, když jsme mu pomáhali uklízet v jeho bytě ještě v Č. Budějovicích. Znal jsem jej i přes paní Tvarochovou s jejímž synem Tomášem se Rosťa kamarádil a která mu pomáhala vydat básně. Znal jsem jej i proto, že byl ekumenicky zaměřen a nešlo jej vlastně nepotkat. Přátelství pak se utužilo, když jsem začal sloužit jako duchovní CČSH v HD ve Čtyřech Dvorech. Stal se pravidelným účastníkem našich bohoslužeb – pravidelným i když ne stálým. Byl totiž důsledný ve svém ekumenismu a byl doma ve vícero církvích. Neměl to v životě lehké a přeci byl statečný ve své víře i naději. Srdcem básník, který nám také přinášel básně Marie Rafajové, Otakara Březiny či  Vladimíra Holana – po bohoslužbě při kávě míval nedělní chvilku poesie. Když u nás byla dcera Klárka, tak často s ní po telefonu hovořil francouzsky a to mu dělalo velkou radost. Bude nám chybět i jeho zápal pro církve svatého kalicha, jak říkával. Nebylo to samoúčelné, Rosťa znal církevní i světové dějiny. Těchto pár vět nemůže vystihnout osobnost člověka. Snad jediné co mohu dodat je to nejdůležitější: Rosťa byl a je Božím dítětem.

Vzpomínka  za metodistickou církev – sestra Kunstová

Promluva  - vzpomínka za CČE– bratr Nečil

Píseň : Ó veď nás Pane v slovu svém

 

br. Filip : Tvé slovo, Bože, přemáhá naše pochybnosti a zahání náš strach a zármutek. S důvěrou se připojujeme ke společné modlitbě všech křesťanů.

Modlitba Páně  

 

Uložení urny

Ke spočinutí ukládáme prach k prachu a popel k popelu. Nepřestaneme vyznávat, že náš Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad naším prachem           (Jb 19,25)

 

Píseň s kytarou – bratr Nečil

 

Požehnání :

bratr Filip- Kéž nám Hospodin žehná a chrání nás

sestra Kunstová - Kéž nad námi rozjasní svou tvář a je nám milostiv

bratr Nečil - Kéž k nám obrátí svou tvář a naplní nás pokojem.

Kdo jste Boží bojovníci

1) Kdož jste Boží bojovníci a zákona jeho

proste od Boha pomoci a doufejte v něho

že konečně s Ním vždycky zvítězíte.

 

Ten Pán velí se nebáti záhubců tělesných

velí i život složiti pro lásku bližních svých

 

2) Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje

jestli kdo proň život složí, věčný míti bude

Blaze každému, kdo na pravdě sejde.

 

3) Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte

Pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte

a před nepřáteli neutíkejte

 

 Ten Pán velí se nebáti záhubců tělesných

velí i život složiti pro lásku bližných svých


Ó veď nás, Pane, v slovu svém

 

1) Ó veď nás, Pane, v slovu svém,

ať jdeme čistí životem,

ó navrať radost spasení

a srdce utěš v soužení.

 

2) V své moci zjev se Ježíši

ty Králio králů nejvyšší

a křesťany ved z jejich běd

ať mohou tobě chválu pět.

 

3) Rač, Duchu svatý, utěšit

a v jedné mysli spojit lid

a do života přijmi nás

až smrti naší přijde čas.

10.3.202Oslava

Karlovo a Františkovo

narozenin v HD 

K narozeninám na kytaru zahrál a zazpíval

Standa Vrchotický na klavír zahráli čtyřruč

BcA. Hana Bubleová a Jindřich Kočí


3.3.2024 Narozeninová oslava Evy Sýkorové

25.2.2024 bohoslužba

  František Karásek recituje vlastní básně

oslava Magdy narozenin

18.2.2024 Bohoslužba 

sestra Halina u večeře Páně

11.2.2024 po bohoslužbě proběhlo - výroční shromáždění naší náboženské obce

program výročního shromáždění :

Uvítání na schůzi konané v modlitebně - předsedkyně rady starších BcA Hana Bubleová

Zpráva duchovního správce, zpráva správce Husova domu - Karel Filip

Zpráva předsedkyně rady starších - BcA Hana Bubleová

klavírní vystoupení žáka ze třídy BcA Hany Bubleové - Jindřicha Kočího  

Zpráva matrikářky Ludmily Dominové

Zpráva účetní a pokladní

Rozpočet 2024 + hospodaření

Zpráva, jak se jí daří se stránkami  www.husuvdum.cz - Eliška Vaněčková 

Pozdravy hostů, dotazy a diskuze.

2 písně  Kristinka, Lenka a Viktorka

Poděkování za účast, Závěrečná modlitba a Otče náš.

Pohoštění ve společenské místnosti... 

4.2.2024 proběhlo představení Jan ze Žatce: ORÁČ A SMRT, dialog o křehkosti a věčnosti sepsaný notářem královského města Žatce nejspíše roku 1401, které se všem moc líbilo. Děkujeme všem zúčastněným, účinkujícím :Bůh - Petr Zítko, Smrt - Jana Feiglová, Oráč - Marek Feigl dále Novému dechovému triu a zprostředkovateli Pavlu Bandauerovi, za úžasný kulturní zážitek.30. 1. 2024 se dožívá 87 let 

sestra MUDr. Anička Čermínová


29.1.2024 byl u nás na návštěvě bratr evangelický farář z Německa Johannes Paulsen s manželkou. Zazněli též písně s kytarou.


25. 1. 2024 byla provedena oprava varhan dodávací firmou Pešava z důvodu přeznívajícího tónu v pedálu. Tentokrát je servis v záruce.

 Pan Pešava vyfocený 

u varhan při jejich opravě není jen opravář. Od jeho firmy máme varhany koupené, instalované a v záruce.


1/2024 Týden modliteb 

foto v levo : káže kazatel z Církve adventistů sedmého dne (CASD) 

Petr Adame 


foto v pravo : předčítá Stanislav Vrchotický 

17. 12. 2023 slavnost k výročí otevření modlitebny v Husově Domě – 55 let 🌺

Bohoslužba s účastí nového biskupa Plzeňské diecéze bratra Mgr. Lukáše Bujny a nově povolaného bratra faráře Lubomíra Chmelíčka, vč. nedělního oběda "U Flíčků" a odpoledního koncertu vokální skupiny Auuuna zazněly gospely, duchovní

a vánoční písně      🥤🥞☕

10.12.2023 Rozsvícení Moravské hvězdy 🌞

narozeniny Ládi Wurma s přáním od Ludmily Dominové

12/2023 vystaven Chmelařovic betlém a na stěny umístěny obrazy od Ludmily Dominové

4 kříže - skvělá a cenná práce Ludmily Dominové - dar naší Modlitebně. Díky !


12/2023 oprava podlahy v modlitebně HD, položení nové dlažby, mecenáš budoucí dlažby, ukazuje postup práce 


U nových varhan 26.11. 2023 s písní " Velebí duše má svatého Boha, za jeho skutky a znamení mnohá..." BcA. Hana Bubleová

V roce 2023 Proběhla sbírka na zakoupení varhan.

 Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli. Ke dni 27.12.2023 bylo vybráno 43.240,-Kč.Celková cena varhan byla 50.000,-Kč plus dovoz 2500,-kč,  dohromady 52.500,-Kč.  Sbírka byla tedy velmi úspěšná. Varhany mají krásný zvuk. 

Díkuvzdání - Husův Dům 22.10.2023

Přednáška v HD Martin Jindra na téma : "František Bílek" 

Besednice Díkuvzdání 7.10.2023

Srpen 2023 zahrada HD, 

téma: Doc. Zbyněk Holub 

Noc kostelů 4.6.2023

24.12.2022 půlnoční bohoslužba

s dudami - hraje

Ivan Fabián

Více informací najdete na facebooku : Skupina Husův dům