poslední rozloučení

Promluva na posledním rozloučení s Pavlou Pokornou v kostele na Dobré Vodě v pátek 28.5. 2021

Vážená rodino Pavly, milí přátelé, sestry a bratři,  smuteční hosté,  loučíme se dnes s člověkem, kterého jsme měli rádi. A čím dál více si v těchto dnech  uvědomujeme, jak nám bude Pavla Pokorná chybět. Možná o to víc, že žila tichý a zdánlivě nenápadný život. Je těžké v krátkosti vyjádřit to co náhle nám, kteří jsme ji znali, vyvstává na mysl, když nás zasáhla zpráva o jejím odchodu na věčnost. Čím začít? Možná tím, že na prahu sedmdesátých let se Pavla objevila v tehdy nedávno ustaveném společenství mládeže v husitském sboru v Rudolfově. Že tam přišla na pozvání kamarádky a sama dokázala pozvat několik dalších mladých lidí na mládežové večery a ke Kristu. Že právě tam pozvala a poznala svého budoucího manžela Míru a že ač oba zůstali praktikujícími katolíky, zároveň zůstali tomuto rudolfovskému společenství věrni až do dnešní doby.  V tomto společenství jsme prožívali  mnoho krásných chvil včetně společných dovolených, oslav Silvestrů, nácviku různých recitačních pásem a her.. Právě zde se projevovalo nejen  Pavly herecké nadání, ale také schopnost  rozesmát ostatní a sama se umět radostně a nakažlivě smát. Pavla vzdělaná a sečtělá, znalá několika cizích jazyků, vždy vystupovala skromně a nikdy se sama nesnažila nějak vyniknout.  Blaze tichým neboť oni obdrží zemi za dědictví. 

Na počátku devadesátých let se objevila možnost organizovat charitativní práci v církvi. Při husitské církvi vzniklo diakonické zařízení Domeček v T. Svinech a posléze od roku 2005 další diakonické zařízení Nazaret v Borovanech. Netrvalo dlouho a sháněli jsme tenkrát dobrovolníky. Ač se jich celkem za ta léta se vystřídalo možná víc než sto, žádný z nich neodpracoval zdarma tolik hodin jako Pavla. Totiž několik tisíc. Byla kuchařkou na kytarových kursech, na divadelních táborech, na táboře v přírodě a posléze s manželem Mírou měli na starost pojízdnou kuchyni na mnoha  vodáckých táborech Domečku.  Zvláštní shodou okolností se stala spolu s italskou řádovou sestrou Adelinou a vynikající učitelkou italštiny Jarmilou Janešovou nepostradatelnou členkou týmu kursů italštiny pro začátečníky i pokročilé. Zde byla ve svém živlu a byla tam vždy velmi radostná armosféra. Nedá se zapomenout na tábory pro dospělé lidi s handicapem Putování s oslem, kde opět měla na starost kuchyni a spolu s Mírou tam pomáhala i dcera Pavla s nynějším manželem Janem.  Právě na táborech pro dospělé lidi s handicapem se ukázalo, jak je Pavla vnímavá a empatická k těmto lidem a to se projevilo nyní i tím, že je zpráva o odchodu Pavly velmi zasáhla. "Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.. "

Když Pavla odcházela z tohoto světa, bylo brzké ráno Božího Hodu svatodušního. Připomněl jsem si pak v téhle souvislosti, co je psáno v listu Galatských o ovoci Ducha svatého. Sám se neodvážím o sobě tvrdit, že bych tímto ovocem vždy oplýval. Když je však vyjmenuji, jak je sepsal apoštol Pavel, tak i při vědomí, že Pavla určitě nebyla dokonalá, přeci u ní téměř vše z tohoto ovoce nalézám. Kdo jste ji znali, považte sami:  "Ovocem Ducha  je láska, , radost, pokoj, trpělivost, laskavost,  dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost."  O lásce příliš nemluvila. A přeci na sklonku života na nemocničním lůžku v polospánku pronesla zvláštní vyznání: "Hlavně lásku."   Jsou lidé, které není hodně  vidět a slyšet  a přeci když odejdou tak nám chybí jejich tichý hlas, jejich smích, jejich laskavost, jejich dobrota a věrnost. A také jejich čisté srdce. Ale netrapme se příliš. Vždyť je psáno:  "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha vidět budou."  AMEN


Promluva na posledním rozloučení se sestrou |Ludmilm sou Bláhovou - Besednice 22.5.2021Text ke zvěstování: Žalm 37, 3,5.18.28   Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.  Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští.    a z evangelia Janova 3, 16:  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.  Vážení smuteční hosté, sestry a bratři v Kristu, sešli jsme se v tomto smutečním shromáždění k uctění památky zesnulé Ludmily Bláhové a k odevzdání jejímu do milosrdné  náruče Boží. Dovolte nejprve abych citoval ze vzpomínky, kterou sepsali její nejbližší: Paní Ludmila se narodila 12.1.1943 v těžké válečné době.manželům Bicanovým jako jejich druhorozené dítě. Záhy jako sedmiměsíčnímu děťátku onemocněla a zemřela její matka. Vyrůstala v láskyplné péči své tety - sestry otcovy stejně jako její starší bratr. Obě děti přijímaly tetu Alžbětu jako svoji maminku až do konce jejího života v roce 1986. Když se  ve dvaceti letech Ludmila provdala, tak teta Alžběta plnila roli babičky jejím  třem přicházejícím dětem. Paní Ludmila pracovala posléze jako kuchařka v místní výrobně lahůdek podniku Jednota LSD Kaplice až do svého důchodu. O rodinu se vzorně starala i při stavbě rodinného domku. Vzorně se starala o zahrádku plnou kytiček, které měla velmi ráda. Také o záhony plné zeleniny. Byla dobrou kuchařkou i své rodině, i  dětem a pak i  vnoučatům. Měla ráda kulturu, ráda jezdila do divadla a na různé zájezdy.  Přijatý křest naplňovala častou návštěvou  bohoslužeb Církve československé husitské a ráda vypomáhala dle svých možností v místní farnosti. Poslední tři roky jejího života byly poznamenány utrpením spojeným se stále  zhoršující se Parkinsonovou chorobou a nemožností věnovat se službě rodině a zálibám.   Tolik ze vzpomínek nejbližších - manžela a dětí. Rád bych navázal svou vzpomínkou na dobu před možná deseti lety, kdy jsem jako laický kazatel vypomáhal v besednické farnosti  necelý rok bohoslužbami slova a sestra Ludmila byla pravidelnou návštěvnicí bohoslužeb, vždy usměvavá a vlídná. Když jsem se nyní po letech vrátil do Besednice jako farář v loňském roce, kdy vše bylo ztíženo covidem a bohoslužby se konaly jen někdy, tak bylo obdivuhodné,  že  díky pomoci dětí sestry Ludmily ona se bohoslužeb účastnila  navzdory své těžké nemoci. Její věrnost a touha po návštěvě bohoslužby zůstane napořád v mé paměti. V dnešní  době, kdy  důvodem neúčasti na bohoslužbě může být všelicos, bylo to pro nás ostatní účastníky velké svědectví křesťanské víry. Tak se v jejím životě naplnilo slovo žalmistovo: "Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost."  Věřím, že proto na sestru Ludmilu můžeme vztáhnout i další věty ze žalmu 37 jako Boží zaslíbení pro ni: "Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně. Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. "  Sestra Ludmila prožila v životě i těžké chvíle a to i v posledním čase svého pozemského přebývání. Zůstávala věrná a oddaná své rodině a zůstala věrná Bohu. "Hospodin své věrné neopouští."  S tou vírou a  nadějí se s ní dnes loučíme. Povzbuzením v zármutku pozůstalých při ztrátě blízkého a milovaného člověka nechť je  evangelium: Neboť Bůh tak miloval svět, že syna svého jediného dal, aby žádný,kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Život manželky, maminky, babičky , sestry, paní Ludmily Bláhové se naplnil. Děkujeme za něj a odevzdáváme ji Bohu. AMEN