Pro  všední den

"Překážky se kladou do cesty obyčejným lidem proto, aby se z nich stali lidé neobyčejní"  P.Jeffers

Dnes      se vynasnažím prožít den, v němž nebudu chtít vyřešit všechny problémy svého života najednou.

Dnes      věnuji péči svému vystupování, budu se chovat důstojně. Nikoho nebudu kritizovat. Nebudu chování jiných napravovat – jen to        svoje.

Dnes     budu jistě šťasten vědomím, že jsem stvořen pro štěstí, které je mi dáno nejen pro onen, ale i pro tento svět.

Dnes     se přizpůsobím okolnostem a nebudu chtít, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním

Dnes      věnuji deset minut svého času dobré četbě.

Dnes      když udělám dobrý skutek, nebudu o tom nikomu vyprávět.

Dnes     udělám něco, co se mi udělat nechce. Pokud mi to bude proti mysli, vynasnažím se, aby to nikdo nepoznal.

Dnes      si určím pevný program. Snad se jím nebudu pevně řídit, ale stanovím si jej. A vyvaruji se dvojího zla: spěchu a nerozhodnosti.

Dnes      budu věřit, že Boží prozřetelnost o mne pečuje jako by nebylo jiného člověka na světě.

Dnes     se budu radovat beze strachu, ze všeho co je krásné.

Dnes ……